ARTYKUŁY

Nowe przepisy w edukacji

Przypomnijmy:

 

Aktualnie obowiązuje USTAWA Prawo oświatowe – wchodzi w życie 1 września 2017 r. za wyjątkiem:

 1. rozdz. 6 (o rekrutacji) oraz art. 18 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 – 26 stycznia 2017 r.,
 2. art. 47 ust. 1 pkt 1c, 1d, 1g oraz pkt 4 (podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej)
  – 1 września 2018 r. ,

Dziennik Ustaw - Ustawa Prawo oświatowe

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe – wchodzi w życie 1 września 2017 r. za wieloma wyjątkami, które wchodzą w życie pomiędzy 15 stycznia 2017 r. a 1 stycznia 2022 r.
Dziennik Ustaw

 


24 lutego 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 356 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
– wchodzi w życie 1 września 2017 r.
Dziennik Ustaw


29 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2223 Rozporządzenie MEN dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - wchodzi w życie 1 stycznia 2017
Dziennik Ustaw

8 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1512 rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,
Dziennik Ustaw z zastrzeżeniem przepisów Ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe:

Art. 295. 1. Egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany, począwszy od roku szkolnego 2018/2019, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W latach szkolnych 2018/2019-2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny.

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty będą dostępne 1 września 2017 r. Arkusze pokazowe będą udostępnione w grudniu 2017 r., a arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r.
Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty

W trakcie konsultacji:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia z 18-07-2017
  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300604
  Zakłada:
  1. powrót do spiralnego układu treści nauczania;
  2. szersze włączenie w podstawę programową zadań wychowawczo-profilaktycznych;
  3. likwidację idei integracji przedmiotowej (zastąpienie korelacją przedmiotową w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych);
  4. nauczanie frontalne – wszyscy uczą się tego samego na poziomie ogólnym + rozszerzenia wybranych przedmiotów.
  Podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia jest poprzedzona częścią wstępną, w której określone zostały:
  1) główne cele kształcenia w szkole ponadpodstawowej;
  2) najważniejsze umiejętności (kluczowe kompetencje), które powinny być rozwijane w ramach kształcenia w szkole ponadpodstawowej;
  3) najważniejsze zadania szkoły ponadpodstawowej w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności edukacyjnej i wychowawczo-profilaktycznej;
  4) główne cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów.


Jednocześnie zgodnie z art. 275 ust. 2, art. 276 ust. 2 i art. 277 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w latach szkolnych:

 1. 2017/2018–2021/2022 – w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum
  ogólnokształcącego,
 2. 2017/2018–2022/2023 – w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum,
 3. 2017/2018–2019/2020 – w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

– stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.).

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2018 r. 

Inne przepisy z tego zakresu:

 • 31 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 703 rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/703
 • 9 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1117 rozporządzenie MEN z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1117
 • 14 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1147 rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1147/1
 • 26 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1239 rozporządzenie MEN z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1239/1
 • 6 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1322 rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1322/1
 • 23 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1569 rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1569/1

Ocenianie uczniów:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w dalszym ciągu obowiązuje!

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wchodzi w życie 1 września 2017 r. i dotyczy szkół nowego typu (z ustawy – Prawo oświatowe),
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1534/1
Rozporządzenie dotyczy szkół opisanych w ustawie Prawo oświatowe
Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:
a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) pięcioletnie technikum,
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie
branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/843/1 dotyczy uczniów szkół innych niż wymienionych wyżej obowiązuje od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
W konsultacjach:

 

Edukacja dzieci o dodatkowych potrzebach edukacyjnych

9 sierpnia podpisano Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie:

 1. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1
 2. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1
 3. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1656/1


W konsultacjach od 16 sierpnia są projekty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

 1. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 2. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 3. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


Projekty rozporządzeń z pakietu nr 2 merytorycznie są zgodne z rozwiązaniami z
rozporządzeń z pakietu 1 i nowelizują odpowiednio rozporządzenia:

 • w sprawie pomocy pedagogiczno-psychologicznej z 30 kwietnia 2013 r.
 • w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 24 lipca 2015 r.
 • w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z dnia 28 sierpnia 2014 r.


Projekt rozporządzeń pakietu nr 2 zakładają dokonanie odpowiednich zmian, które znajdą
czasowe zastosowanie wyłącznie do zasad organizacji edukacji w dotychczasowych
gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach
lub klasach oraz w placówkach, w których funkcjonują ww. szkoły.
Uwaga! Będziemy korzystać w okresie przejściowym z dwóch rozporządzeń!

 

Świadectwa
18 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 794 rozporządzenie MEN z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – wchodzi w życie 19 kwietnia 2017 r.,
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/794
5 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1083 rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – wchodzi w życie 6 czerwca 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1083/1

 

Kwalifikacje nauczycieli
24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1575 rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

Do realizacji jeszcze pozostały:

 • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 19-06-2017
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 30-06-2017
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek - 24-06-2017
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego 06-07-2017
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego 11-07-2017
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 18-07-2017
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 31-07-2017

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA