Regulamin

1. Regulamin serwisu

 

1.1

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu poradnikautystyczny.pl prowadzonego przez firmę INFOTECH DAWID LISIK, ul. Nad Strumykiem 3, 05-509 Józefosław, NIP: 627-173-78-91, REGON: 012913850, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

1.2

Serwis jest skierowany do rodziców, przyszłych rodziców, opiekunów (prawnych i faktycznych) oraz wszelkich innych osób, które ze względów osobistych lub zawodowych są zainteresowane korzystaniem z Serwisu.

1.3

Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Serwisie, które Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego.

1.4

Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej poradnikautystyczny.pl przez cały czas funkcjonowania Serwisu.

1.5

Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady.

1.6

Korzystanie z Serwisu PORADNIK AUTYSTYCZNY jest bezpłatne.

2. Definicje

 

2.1

Regulamin – „Regulamin Użytkowania Serwisu poradnikautystyczny.pl

2.2

Serwis – internetowy serwis PORADNIK AUTYSTYCZNY dostępny pod adresem poradnikautystyczny.pl

2.3

Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy

2.4

Uczestnik serwisu – osoba zarejestrowana w serwisie poprzez formularz rejestracyjny.

2.5

Usługodawca – to INFOTECH DAWID LISIK, ul. Nad Strumykiem 3, 05-509 Józefosław

2.6

Konto – funkcjonalności oraz zasoby udostępnione i przypisane Użytkownikowi w ramach serwisu poradnikautystyczny.pl

2.7

Formularz rejestracyjny – oznacza wniosek Użytkownika, złożony według wzoru/formatu ustalonego przez Organizatora, dostępnego na stronie poradnikautystyczny.pl, który po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika stanowi wniosek o przyjęcie Użytkownika do Serwisu; forma oraz szczegółowe zasady dotyczące prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego uregulowane zostały w pkt 4 Regulaminu.

2.8

Usługa PORADNIK AUTYSTYCZNY – oznacza udostępnienie plików PORADNIKA AUTYSTYCZNEGO w formacie PDF

3. Organizacja Serwisu.


Podstawowe warunki uczestnictwa w Serwisie.

3.1

Serwis jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2

Uczestnikiem Serwisu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

a)

jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b)

poprawnie wypełni Formularz rejestracyjny i skutecznie zakończy proces rejestracji;

c)

przejdzie poprawnie weryfikację po rejestracji;

3.3

Osoba nie spełniająca warunków określonych w pkt 3.2. powyżej może korzystać z Serwisu jako Użytkownik Serwisu. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

3.4

Jeden Użytkownik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w pkt 3.2. Regulaminu, może założyć tylko jedno konto w Serwisie, to znaczy tylko raz wypełnić Formularz rejestracyjny.

3.5

Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe. W przypadku zmiany danych, Uczestnik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji.

3.6

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

3.7

Użytkownik może przystąpić do Serwisu w dowolnym momencie jego trwania.

3.8

Serwis składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników Internetu przeglądających stronę internetową poradnikautystyczny.pl oraz z treści dedykowanych dla Uczestników Serwisu w rozumieniu pkt 3.2. Regulaminu, dostępnych na ich indywidualne żądanie.

3.9

Funkcjonalności Serwisu dostępne wyłącznie dla Uczestników Serwisu PORADNIK AUTYSTYCZNY to:

a)

poradnik do pobrania online w formacie PDF ze strony poradnikautystyczny.pl,

b)

dostęp online, na zasadach określonych w pkt 8 Regulaminu dla wszystkich Uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji w Serwisie (dalej, "Poradnik autystyczny").

c)

Zaproszenie do Serwisu – możliwość wysłania zaproszenia do znajomego na zasadach określonych w pkt 10 Regulaminu.

3.10

Newsletter – zamówione wiadomości elektroniczne wysyłane cyklicznie przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej Uczestnika, dotyczące żywienia i rozwoju dziecka, dostosowane do wieku dziecka, dostępny dla Rodziców na zasadach określonych w pkt 9 Regulaminu (dalej, "Newsletter").

3.11

Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, informacje w nim zawarte nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza.
Treści zawarte w Serwisie oraz porady udzielane przez ekspertów w ramach usługi Porady eksperta mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Uczestnikiem a jego lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zamieszczonych w Serwisie lub udostępnionych Uczestnikowi w ramach Porad eksperta, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

3.12

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Organizator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne, na zasadach opisanych w dalszych postanowieniach Regulaminu.

4. Zasady wypełniania Formularza rejestracyjnego

 

4.1

Warunkiem przystąpienia do Serwisu, jako Uczestnik, jest wypełnienie w całości Formularza rejestracyjnego, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej i jego wysłanie drogą elektroniczną do Organizatora.

4.2

W Formularzu rejestracyjnym zamieszczone są pola obowiązkowe i pola nieobowiązkowe.
Formularze rejestracyjne wypełnione w sposób niekompletny w zakresie pól obowiązkowych nie będą rejestrowane.

4.3

W Formularzu rejestracyjnym każdy Użytkownik zobowiązany jest:

a)

Podać swoje dane, a także inne informacje dotyczące Użytkownika, wskazane szczegółowo w treści Formularza rejestracyjnego;

b)

Wpisać wybrane hasło, które będzie służyć do kolejnych logowań do Serwisu,

c)

Ponownie wpisać wybrane hasło, w celu jego potwierdzenia,

d)

Zaznaczyć oświadczenia obowiązkowe, zgodnie z formułami wskazanymi w Formularzu rejestracyjnym, tj. oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z Serwisem.
W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma ponadto możliwość podania danych nieobowiązkowych lub wyrażenia zgód nieobowiązkowych, zgodnie z formułami podanymi w Formularzu rejestracyjnym. Zakres takich danych lub zgód nieobowiązkowych może różnić się w zależności od statusu Uczestnika, zgodnie z pkt 4.3. d) powyżej), a także wyborów dokonywanych w Formularzu rejestracyjnym.

4.6

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem Formularza rejestracyjnego. Zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptację Użytkownik potwierdza akceptując oświadczenia zawarte w Formularzu rejestracyjnym.

4.7

Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego, Organizator przekazuje Uczestnikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o sposobie dokonania aktywacji i przyznaniu indywidualnego konta internetowego (dalej: „Konto”). Po dokonaniu aktywacji Konta Uczestnik uzyskuje do niego dostęp.

4.8

Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Uczestnik Serwisu ma dostęp do swojego Konta z poziomu logowania do Serwisu. Logowanie do Serwisu polega na podaniu wskazanego podczas rejestracji adresu e-mail oraz podania hasła wybranego podczas rejestracji.

4.9

Na Koncie znajdują się informacje podane przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku, gdy podane podczas rejestracji dane ulegną zmianie, Uczestnik ma obowiązek dokonywania ich niezwłocznej aktualizacji wysyłając wiadomość na adres reklamacja@infotech.com.pl

4.10

Zarejestrowany Uczestnik Serwisu ma możliwość, po zalogowaniu, edycji swoich danych oraz dodawania dodatkowych informacji w swoim profilu Uczestnika. 

5. Dane osobowe

 

5.1

Dane osobowe Uczestników Serwisu udostępniane w Formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej, „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm.) (dalej, „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), w związku z korzystaniem z Serwisu, na potrzeby prowadzenia Serwisu.

5.2

Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. INFOTECH DAWID LISIK. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Nad strumykiem 3. 05-509 Józefosław.

5.3

Uczestnik Serwisu, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Serwisem. Udostępnienie danych na potrzeby wskazane w pkt 5.1 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu uczestnictwa w Serwisie.

5.4

Uczestnik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na:

a)

przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych,

b)

otrzymywanie informacji handlowych, drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu

5.5

Podanie danych osobowych na cele określone w ust. 5.4. powyżej jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.

5.6

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym. W terminie 48 godzin od otrzymania wniosku Uczestnika, Organizator usuwa konto e-mailowe Uczestnika z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

5.7

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

6.1

Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

6.2

Organizator za pośrednictwem strony internetowej poradnikautystyczny.pl udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu PORADNIK AUTYSTYCZNY, tj. platformy promocyjnej organizowanej przez Organizatora, funkcjonującej pod adresem internetowym poradnikautystyczny.pl, która umożliwia Uczestnikowi złożenie drogą elektroniczną Formularza rejestracyjnego oraz udostępnianie i przeglądanie treści określonych w Regulaminie jak również korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

6.3

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a)

komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Cookies oraz JavaScript;

b)

połączenie z siecią Internet;

c)

poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

6.4

Organizator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

6.5

Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, stosuje się zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

6.6

Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.7

Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie Konta.

6.8

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 10 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

6.9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami).

7. Przetwarzanie danych marketingowych

 

7.1

Czym jest cel marketingowy? Definicja - Brak jest definicji celu marketingowego w ustawie o ochronie danych osobowych, powszechnie przyjmuje się jednak, iż jest to promocja towarów lub usług. Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich wyroków (sygn. akt SA/Ka 2976/95) przytoczył stanowisko zgodnie, z którym "reklama to działania mające kształtować popyt poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach w celu zachęcenia ich do nabywania towarów od tego właśnie, a nie innego podmiotu gospodarczego. (...)". Niemniej należy podkreślić, iż cel marketingowy jest pojęciem szerszym niż sama reklama. Do działań marketingowych można zaliczyć nie tylko reklamę, ale także konkursy czy gry promocyjne. Ponadto mieści się w nim profilowanie, czyli tworzenie profili klientów w oparciu o ich preferencje w zakresie zakupów czy zainteresowania.

8. Poradnik autystyczny

 

8.1

Poradnik autystyczny jest dostępny w Serwisie PORADNIK AUTYSTYCZNY dla wszystkich Uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji w Serwisie.

8.2

Każdy Uczestnik może pobrać Poradnik autystyczny samodzielnie ze strony Serwisu poradnikautystyczny.pl według następujących zasad:

a)

W celu pobrania Poradnik autystyczny, Uczestnik zobowiązany jest kliknąć na przycisk „Pobierz” umieszczony w ramce „Poradnik autystyczny” wyświetlanej na stronie poradnikautystyczny.pl po prawidłowym wysłaniu Formularza rejestracyjnego;

b)

Pobranie Poradnika jest możliwe zarówno niezwłocznie po wysłaniu Formularza rejestracyjnego, jak i później, po prawidłowym zalogowaniu Uczestnika w Serwisie, z poziomu logowania do Serwisu, przez cały czas uczestnictwa w Serwisie.

c)

Poradnik może być pobierany wielokrotnie przez tego samego Uczestnika.

9. Newsletter

 

9.1

Newsletter jest dostępny w Serwisie dla wszystkich.

9.2

W celu otrzymania Newslettera, Uczestnik powinien spełnić wszystkie warunki ogólne obowiązujące Uczestnika określone w Regulaminie, a ponadto:

a)

wypisanie się z opcji otrzymywania bezpłatnego Newslettera skutkuje automatycznie usunimęciem z listy uzytkowników serwisu. 

 

 

10. Reklamacje

 

10.1

Prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w Serwisie oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, przysługuje Uczestnikom Serwisu.

10.2

Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: INFOTECH DAWID LISIK 05-500 Piaseczno, ul. Nad strumykiem 3, lub e-mailem na adres e-mail reklamacja@infotech.com.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „PORADNIK AUTYSTYCZNY”. Reklamacja powinna obejmować:

a)

imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;

b)

adres zamieszkania zgłaszającego i adres poczty elektronicznej;

c)

dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;

d)

wskazanie żądań składającego reklamację.

10.3

Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

10.4

Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w punkcie 10.3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 10.2 powyżej.

10.5

Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 10.2 - 10.3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

10.6

Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Organizator.

11. Postanowienia końcowe

 

11.1

Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie. W celu złożenia przez Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie, Uczestnik zobowiązany jest przesyłać w formie elektronicznej na adres reklamacja@infotech.com.pl, oświadczenie o rezygnacji z udziału w Serwisie. Oświadczenie Uczestnika zawierające prośbę o usunięcie jego Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie PORADNIK AUTYSTYCZNY.

11.2

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie.

11.3

Organizator usuwa konto Uczestnika w ciągu 48 godzin roboczych po otrzymaniu rezygnacji.

11.4

Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej poradnikautystyczny.pl.

11.5

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu PORADNIK AUTYSTYCZNY z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia o których mowa w punkcie poniżej.

11.6

Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, dostępnych opcji dla Uczestników i Użytkowników Serwisu, zmiany nazwy Serwisu PORADNIK AUTYSTYCZNY, zmiany adresu strony www, na której dostępny jest Serwis jak również innych postanowień Regulaminu. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Serwisu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, a tym samym uczestnictwa w Serwisie. Uczestnik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie przez Uczestnika Regulaminu Serwisu jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Serwisie i wiąże się dla Organizatora z obowiązkiem usunięcia danych Uczestnika z bazy Uczestników Serwisu. Nie złożenie przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika zmienionego Regulaminu Serwisu.

11.7

Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Organizatora w zmienionym Regulaminie.

11.8

W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Serwisie. Wykluczenie z Serwisu powoduje utratę uprawnień z tytułu uczestnictwa w Serwisie.

11.9

Serwis PORADNIK AUTYSTYCZNY i niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.

11.10

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

11.11

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Organizator

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA