EDUKACJA

Na co może być wydatkowana subwencja?

Kwota dotacji wynikająca z dodatkowych wag przeznaczona na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego powinna być wydatkowana na zapewnienie warunków do realizacji kształcenia specjalnego tych uczniów (art. 8, art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Część zakupów np. pomocy dydaktycznych, o których mowa w pytaniu, może być zakwalifikowana jako wydatkowane na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, jednak należy to jednoznacznie udokumentować przy rozliczaniu dotacji.
 
 
Wydatkowanie środków z dotacji – zgodnie z przeznaczeniem

Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki, w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego - w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

 • 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego - w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
 • 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych wyżej, oraz niepublicznych szkół i placówek,

2)  sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w tym na zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:

 • książki i inne zbiory biblioteczne,
 • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach,
 • sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży,
 • meble,
 • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
Dotyczy to wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem szkoły, w tym ponoszonych w związku z organizacją kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
 
Stanowisko MEN

Wykładnia MEN dotycząca określonego w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych sposobu wydatkowania środków przekazywanych w subwencji na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, wskazuje, że: „wydatkami na kształcenie specjalne są wydatki bezpośrednio związane z realizacją orzeczeń (tj. wydatki, które nie byłyby ponoszone gdyby uczeń był pełnosprawny). Katalog wydatków w tym przypadku nie jest zamknięty, wskazano przykładowe wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. wydatki na: zatrudnienie dodatkowej kardy wspierającej, np. wynagrodzenie tzw. nauczyciela wspomagającego lub pomocy nauczyciela, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych, organizację wybranych zajęć indywidualnych lub w grupie do 5 osób, jeśli uczeń takich wymaga”.

W związku z tym dotacja zwiększona o dodatkowe wagi z tytułu niepełnosprawności uczniów powinna być wydatkowana na realizację kształcenia specjalnego, natomiast nie na ogólne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem szkoły.
 
Uwaga na nowe przepisy od 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie art. 35 ust. 4 i ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które w odniesieniu do dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nakazują wykorzystanie dotacji na tych uczniów wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w:

 • orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz
 • indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe,

oraz zapewnienie warunków ich realizacji.

Podstawa prawna:

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA