ARTYKUŁY

Orzeczenie o niepełnosprawności - co zawiera?

Otrzymujemy orzeczenie o niepełnosprawności. Co jednak oznaczają poszczególne punkty? Kto może je otrzymać?
Co oznaczają symbole przyczyny niepełnosprawności?
Postaramy się to wytłumaczyć


I. Zaliczyć do stopnia niepełnosprawności –ZNACZNEGO / UMIARKOWANEGO / LEKKIEGO
Znaczny stopień niepełnosprawności
Do stopnia zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Umiarkowany stopnień niepełnosprawności
Zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Lekki stopień niepełnosprawności
Zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

W przypadku dzieci do lat 16 stopień niepełnosprawności nie jest okreslany.


II. Symbol przyczyny niepełnosprawności
1. 01-U - upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;
2. 02-P - choroby psychiczne, w tym:
2.1. zaburzenia psychotyczne,
2.2. zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
2.3. utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
2.4. zespoły otępienne;
3. 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:
3.1. trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
3.2. częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
3.3. zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy,
3.4. głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;
4. 04-O - choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;
5. 05-R - upośledzenie narządu ruchu, w tym:
5.1. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
5.2. układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
5.3. zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
5.4. choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
5.5. choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
5.6. nowotwory narządu ruchu,
5.7. zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;
6. 06-E – epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;
7. 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:
7.1. przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
7.2. nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
7.3. wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
7.4. nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
7.5. miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
7.6. niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;
8. 08-T - choroby układu pokarmowego, w tym:
8.1. choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
8.2. stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
8.3. przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
8.4. przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
8.5. przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
8.6. nowotwory układu pokarmowego;
9. 09-M - choroby układu moczowo-płciowego, w tym:
9.1. zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
9.2. choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
9.3. wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
9.4. nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;
10. 10-N - choroby neurologiczne, w tym:
10.1. naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
10.2. guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
10.3. pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
10.4. choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
10.5. choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
10.6. choroby rdzenia kręgowego,
10.7. uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;
11. 11- I - inne, w tym:
11.1. choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
11.2. choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
11.3. przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
11.4. choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
11.5. znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.
12. 12- C całościowe zaburzenia rozwojowe


III. Niepełnosprawność istnieje od – xxxxxxxx
Datę lub okres powstania niepełnosprawności osoby zainteresowanej ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej lub orzeczeń o inwalidztwie, niezdolności do pracy, wydanych przez organy na podstawie przepisów odrębnych. Jeżeli z przedłożonej dokumentacji, przebiegu schorzenia, orzeczeń o inwalidztwie lub niezdolności do pracy nie da się ustalić daty lub okresu powstania niepełnosprawności, należy wpisać wyrazy "nie da się ustalić".

IV. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje sie od - xxxxxxxx
W tym miejscu podaje się datę lub okres powstania stopnia niepełnosprawności. Ustala się to na podstawie przebiegu schorzenia i dokumentacji medycznej. Jeżeli z przedłożonej dokumentacji medycznej i przebiegu schorzenia nie da się ustalić daty lub okresu powstania stopnia niepełnosprawności, za datę należy przyjąć datę złożenia wniosku do powiatowego zespołu.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE
1) odpowiedniego zatrudnienia
Dotyczy osób dorosłych
· niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu
· zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, czyli w zakładzie pracy, w którym obiekty i pomieszczenia oraz zastosowane rozwiązania organizacyjno – techniczne, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, a pracodawca zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne, a ponadto zakład taki ma status zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności zawodowej.
· istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy – oznacza naruszoną sprawność organizmu powodującą ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;


2) szkolenia, w tym specjalistycznego
Dotyczy osób dorosłych
Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Urząd pracy kieruje osobę niepełnosprawną na szkolenie z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. (rozdział 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz 721 z późn. zm.)

3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
Zakład aktywności zawodowej jest jednostką utworzoną przez powiat, gminę, fundacje, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zakład aktywności zawodowej musi:
1. zatrudniać, w stosunku do ogółu pracowników, co najmniej 70% osób niepełnosprawnych:
a. zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b. zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
(rozdział 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia, 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz 721 z późn. zm.)

4) uczestnictwa w terapii zajęciowej
Dotyczy osób dorosłych
Konieczność uczestnictwa w terapii zajęciowej, przez co rozumie się rehabilitacje w warsztacie terapii zajęciowej – przy ocenie konieczności korzystania z tego systemu bierze się pod uwagę czy upośledzenie organizmu uniemożliwia podjęcie zatrudnienia i istnieje rokowanie do pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

5) konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby
Możliwość kompensacji ograniczeń poprzez wyrównanie dysfunkcji organizmu spowodowanej utratą lub chorobą narządu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Zaopatrzenie w pomoce techniczne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze następuje w związku z trudnościami doświadczanymi w relacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm społecznych właściwych dla swojego wieku i płci

6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
Konieczność korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji oznacza, że istnieje ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności stosownie do wieku, płci i środowiska, uniemożliwiające osiągniecie niezależności ekonomicznej lub fizycznej, w związku z tym konieczne jest korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.

7) konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

Konieczność sprawowania opieki oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem; Konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.

8) konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Przy ocenie obniżonej sprawności ruchowej bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu. Przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenia narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

10) prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju
Przy ocenie bierze się pod uwagę w tym przypadku rodzaj niepełnosprawności, w szczególności czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leząca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych.

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA