Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświaty, według którego dotacja przekazana na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

 

Łatwiej o darmowy transport do szkoły

Nowelizacja ustaw dodała art. 39 ust. 4a pr. ośw., który daje gminom możliwość zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej i ośrodka w przypadkach, w których samorząd nie ma takiego obowiązku. Dotychczas przepisy były w tej kwestii niejasne. Nowym obowiązkiem jest też zapewnienie uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia.

Ponadto zmieniono zasady dofinansowywania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zgodnie z obowiązującymi od stycznia przepisami wojewodowie udzielą gminie dotacji z budżetu państwa. Państwo nie finansuje tych wydatków w 100%, ale biedniejsze gminy mogą liczyć na wyższą dotację. Te, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, mogą dostać dotację pokrywającą 95% wydatków.