ARTYKUŁY

Nowe rozporządzenia już obowiązują - kalendarium zmian w prawie 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 przyniesie wiele zmian w przepisach oświatowych. Reforma oświaty pociąga za sobą konieczność wymiany większości rozporządzeń, które dostosowane zostają do nowego systemu oświaty.

 

Indywidualne nauczanie na nowych zasadach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616). Większość zmian dostosowuje przepisy do nowej struktury szkolnictwa.

Istotną zmianą jest uchylenie przepisu wprowadzającego możliwość realizacji części zajęć na terenie szkoły lub przedszkola, w sytuacjach gdy orzeczenie dopuszcza taką alternatywę (stosowany będzie nadal jedynie wobec uczniów z orzeczeniem wydanym przed 1.09.2017 r. i tylko do czasu wskazanego w orzeczeniu). Natomiast dodany został przepis pozwalający na wniosek opiekunów ucznia zawiesić indywidualne nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym poprawę stanu zdrowia – w tym czasie uczeń będzie uczęszczał do szkoły na normalnych zasadach.

Bez zmian pozostał przepis zobowiązujący do organizowania uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym różnych form uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły. Przepisy wymagają, by orzeczenie precyzyjnie określało ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka.

Nowe wymagania ws. szkół i placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Przepisy dotyczą wszystkich placówek i szkół, w tym oczywiście również niepublicznych. Spełnienie wymagań będzie badane w trybie nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji.

Zmian dokonano m.in. w wymaganiu: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Punkt ten dotychczas zawierał zapis o działaniach antydyskryminacyjnych, nowy akt prawny kładzie natomiast nacisk na bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości, świadomości narodowej i kulturowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dostosowana do potrzeb ucznia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) obowiązuje od 1 września 2017 r.

Największą nowością jest wprowadzenie tzw. zindywidualizowanej ścieżki pomocy (§ 12 nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Dotyczy ona uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu – wynikające w szczególności ze stanu zdrowia – nie mogą realizować wszystkich zajęć.

Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu/szkole odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

Nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmienia także zasady organizacji klas terapeutycznych. Teraz tworzyć je można również w trakcie roku szkolnego, podczas gdy dotychczas było to możliwe jedynie z początkiem września.

Lepsza pomoc dla uczniów niedostosowanych społecznie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Zmianą wobec dotychczasowych przepisów jest uwzględnienie oddziałów przedszkolnych w katalogu podmiotów, które organizują kształcenie na podstawie omawianych regulacji. Ma to najprawdopodobniej związek z rezygnacją z przekształcania tego typu jednostek, co przewidywały przepisy sprzed reformy oświaty.

Zgodnie z art. 127 pr. ośw. kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje zespół działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W orzeczeniu tym znajdują się zalecenia co do metod pracy i sprzętu, jaki należy zapewnić, a także wymienione są obowiązkowe zajęcia specjalistyczne. Rozporządzenie precyzuje, że działania placówek muszą uwzględniać te zaleceniach.

Zmiany w regulaminie konkursów także w trakcie roku szkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Rozporządzenie umożliwia przeprowadzanie olimpiad dla uczniów szkół podstawowych. Mowa jest w nim także o umożliwieniu – w okresie przejściowym – udziału w olimpiadach organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, uczniom szkoły podstawowej, w szczególności posiadających tytuł laureata konkursu, którzy rekomendowani będą przez komisje konkursowe. Udział w olimpiadach będą mogli wziąć również uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki.

Kurator oświaty będzie mógł dokonać zmian w regulaminie konkursów podczas roku szkolnego. Dotyczy to w szczególności terminów przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych szczeblach konkursu, kryteriów kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.

Więcej swobody przy udzielaniu zezwoleń na indywidualny program nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569) obowiązuje od 1 września 2017 r.

Od września obowiązują nowe regulacje w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki. Dyrektor będzie miał więcej swobody przy określeniu czasu, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program.

Nowe rozporządzenie to w większości powtórzenie dotychczasowych rozwiązań, jedyną większą zmianą jest rezygnacja z przepisu określającego czas, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (dotychczas udzielane było na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny). Po zmianach zezwolenia udziela się na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania.

Więcej dokumentów wymagane od kandydata na dyrektora szkoła

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) dostosowuje przepisy do zreformowanego szkolnictwa oraz nowych wymogów kwalifikacyjnych wobec dyrektorów szkół.

Do listy dokumentów wymaganych od kandydata startującego w konkursie na dyrektora szkoły dodano oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Cudzoziemiec starający się o kierownicze stanowisko w szkole przedstawi dodatkowo dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Nie trzeba będzie natomiast składać oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - jak podkreśla ustawodawca - podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie.

Wczesne wspomaganie i przyjmowanie nastolatków do szkół dla dorosłych dostosowane do nowego systemu szkolnictwa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Wskazano, że działania podejmowane przez zespół mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka i jego rodziny w życiu społecznym. Potrzeby dziecka obejmowanego tym rodzajem wsparcia rozpoznawane są w kontekście funkcjonowania dziecka i jego rodziny, ukierunkowane na rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz likwidowanie barier w środowisku ograniczających jego funkcjonowanie.

Zespół nadal będzie szczegółowo dokumentował działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. Tak jak do tej pory, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Przyjęto, że miesięczny wymiar godzin zajęć wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, placówki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 1562) obowiązuje od 1 września 2017 r.

Rozporządzenie reguluje kwestie przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych osób, które ukończyły 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoby, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, mogą spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym trafi do ośrodka socjoterapii

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1628) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Do specjalnych ośrodków wychowawczych będzie można przyjmować dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.  Rozporządzenie precyzuje także, że wszyscy wychowawcy zatrudnieni w specjalnym ośrodku wychowawczym posiadają wykształcenie pedagogiczne pozwalające na wykonywanie zadań pedagoga.

Nowe zasady kształcenia uczniów, którzy uczyli się za granicą

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1634) obowiązuje od 1 września 2017 r.

Przedszkola, szkoły i placówki publiczne mogą prowadzić zajęcia artystyczne lub inne dodatkowe zajęcia w ramach godzin, które na wniosek dyrektora może przyznać organ prowadzący. Szkoły i placówki mogą prowadzić ponadto naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa - także w ramach godzin, które na wniosek dyrektora szkoły może przyznać organ prowadzący.

Przyjęto także, że do klasy VII i VIII oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej uczniów przybywających z zagranicy przyjmuje się na wolne miejsca na podstawie dokumentów, a także pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.

Szkoła zyskała możliwość tworzenia oddziału przygotowawczego dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, a także wymagających dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych oraz formy organizacyjnej wspomagającej efektywność tego kształcenia.

Kształcenie ustawiczne dostosowane do nowego systemu edukacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) określa warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form.

Rozporządzenie uwzględnia zmiany ustroju szkolnego - wprowadzenie branżowej szkoły I i II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz organizowanie kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach do nowych typów szkół.

Warunkiem wstępnym podjęcia przez dyrektora szkoły działań w celu organizacji w szkole nauki języka mniejszości języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury jest złożenie przez rodziców pisemnego wniosku w tej sprawie - wniosek będzie składany dyrektorowi szkoły do dnia 20 września danego roku szkolnego. Rodzice będą mogli wycofać złożony wniosek.

Nowe zasady udzielania zezwoleń na zakładanie niesamorządowych szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 1625) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Większość przepisów powtarza dotychczasowe rozwiązania, dostosowując jedynie regulacje do nowego systemu szkolnictwa. Założyciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej do jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół publicznych danego typu lub placówek publicznych danego rodzaju.

Utrzymano katalog elementów wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki oświatowej, poszerzając go o konieczność wskazania, czy szkoła przeznaczona jest dla młodzieży, wskazanie liczby klas objętych strukturą organizacyjnej szkoły podstawowej oraz wskazanie, czy w szkole podstawowej organizuje się oddziały przedszkolne oraz szkoły filialne.

Nowe terminy przekazywania danych do SIO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1653) wchodzi w życie 2 września 2017 r.

Rozporządzenie zawiera regulacje dostosowujące przepisy rozporządzenia do zmian w systemie oświaty. Zmienia się terminy przekazywania danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli dane będą przekazywane dwa razy w roku   rozporządzeniu  zostaje  określone,  że  dane  te  będą przekazywane  2  razy  w  roku,  tj.  w  terminie  do dnia  10  października  każdego  roku kalendarzowego według stanu za okres styczeń sierpień oraz w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok kalendarzowy. Dane  dziedzinowe  dotyczące  liczby uczniów  uczestniczących  w  zajęciach wychowania  do  życia  w  rodzinie  przekazuje  się  w terminie do dnia 7 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Ocenianie i organizacja roku szkolnego na nowych zasadach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534) wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Nie wprowadza większych zmian, uwzględnia jedynie nową strukturę systemu szkolnictwa – wygaszenie gimnazjów, ośmioklasowe szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, jak również szkoły branżowe. Doprecyzowano także rodzaje zajęć, z których dyrektor może zwolnić ucznia oraz z których przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.W przypadku gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zachowano stosowanie przepisów dotychczasowych do czasu, gdy szkołę skończy ostatni rocznik uczący się na starych zasadach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. po. 1597) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych będą natomiast musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dodano także wymóg posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (dotychczas dotyczyło to tylko nienauczycieli zajmujących stanowiska dyrektora i wicedyrektora). W przypadku cudzoziemców konieczne będzie potwierdzenie znajomości języka na zasadach określonych w ustawie o języku polskim. Wprowadzono regulację, która pozwala osobom zajmującym stanowiska kierownicze, a niespełniającym nowych wymogów, dokończenie kadencji na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603) wchodzi w życie 1 września 2017 r.

Jego głównym celem jest dostosowanie przepisów do nowej struktury szkolnictwa, dlatego zmieniono przede wszystkim wykaz typów szkół, w których dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba tych dni zostaje zwiększona w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu, z przeznaczeniem na:- egzamin ósmoklasisty – 3 dni,- rekolekcje wielkopostne – 3 dni,- dodatkowe dni wolne – 2.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA