Regulamin profilu i wpisu do bazy danych

REGULAMIN USŁUGI WPISU DO OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY DANYCH SPECJALISTÓW

DEFINICJE

 1. Portal, serwis – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem http://www.poradnikautystyczny.pl/
 2. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis.
 3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu
 4. Zleceniodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
 5. Usługodawca – firma INFOTECH Dawid Lisik, NIP: 627-173-78-91 , biuro handlowe: 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 5/7 lok.24, www.infotech.com.pl, email: office@infotech.com.pl 
 6. Strony umowy (skrót: strony) – w niniejszym regulaminie oznaczają Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin usługi wpisu do ogólnopolskiej bazy danych specjalistów oraz jako Ogólne Warunki Handlowe.
 8. Przelew opłaty za usługi - w przypadku wybrania przez Zleceniodawcę jako sposobu zapłaty za wybrane usługi - przelewu tradycyjnego, należy wykonać go na podane poniżej dane - podając jako opis transakcji - nazwę użytkowniką lub adres email. Dane do przelewu:
  INFOTECH Dawid Lisik ul. Nad Strumykiem 3, 05-509 Józefosław

  Numer konta bankowego: 18 1140 2017 0000 4302 0210 6244


REJESTRACJA W PORTALU, PUBLIKACJA DANYCH

 1. Rejestracja w serwisie odbywa się poprzez zamówienie oraz zapłatę wybranego pakietu/abonamentu/usługi, którą świadczy Usługodawca.
 2. Zapłata za usługę jest traktowana jako zgoda na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty email (wskazanego przez Zleceniodawcę w trakcie procesu rejestracji).
 4. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od daty Zlecenia.
 6. Na prośbę Zleceniodawcy, Usługodawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni liczonych od daty odnotowania wpłaty za zamówione usługi. Faktura VAT będzie udostępniona do pobrania w osobistym Panelu Użytkownika.
 7. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
 8. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w swoim profilu informacji poprzez Panel Użytkownika – o ile Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

OPŁATY ORAZ OKRES ABONAMENTOWY

 1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 2. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, z zastrzeżeniem, iż taka zmiana dotyczyć będzie tylko przyszłych Klientów

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę informacji, ani za przerwę w funkcjonowaniu portalu, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do portalu w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.
 4. W przypadku niedostępności serwisu przekraczającej 48 godzin, Usługodawca na wniosek Zleceniodawcy przedłuża okres abonamentowy o czas niedostępności usługi.
 5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portalu nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługodawcy w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015.12.01
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym czasie.
 3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.
 4. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do portalu na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów.
 6. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym
 7. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. W przypadku powstania opóźnienia płatniczego Usługodawca zastrzega sobie prawo do zerwania Zlecenia z naliczeniem kary umownej w pełnej kwocie wartości zlecenia.
 9. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.
 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszego regulaminu rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 11. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

 PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA