MEDYCYNA

Normy laboratoryjne badań

Poniższe dane są normami orientacyjnymi.

Każde laboratorium wykonujące badania jest zobowiązane przekazać wyniki badań wraz z wartościami prawidłowymi, zależnymi od wykorzystywanych odczynników i charakterystyki urządzeń laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne

Objaśnienia skrótów: W - wcześniaki; Nd - noworodki donoszone; N - niemowlęta (dzieci do 1 rż); Dz - dzieci od 1-12 rż; Mł - młodzież od 13-18 rż; D - dorośli; M - mężczyźni; K - kobiety; mż - miesiąc życia; rż - rok życia; mc - masa ciała; (s) - surowica; (o) - osocze; m - mocz; pmr - płyn mózgowo-rdzeniowy; (kpa) - krew pełna z antykoagulantem; WBC (krwinki białe); RBC (krwinki czerwone); HGB (hemoglobina); HCT (hematokryt); MCV (średnia objętość krwinki czerwonej); MCH (średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej); MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej) g/dl; RDW (wskaźnik zmienności krwinek czerwonych); PLT (płytki krwi)

  morfologia plyn

leukocyty

Oporność osmotyczna erytrocytów 
początek hemolizy 0,49-0,42% NaCl
hemoliza całkowita 0,34-0,30% NaCl
Retikulocyty 5-15?
Płytki krwi 150-450x106/l

Układ krzepnięcia zakres wartości referencyjnych

antytrombina III
czas krwawienia
czas krzepnięcia
 metoda Lee White'a
czas rekalcynacji osocza wg Howella
czas kaolinowo-kefalinowy APTI
czas protrombinowy: 
czas protrombinowy (PT) wg Qucka
procentowy wskaźnik czasu protrombinowego
INR
produkty degradacji fibrynogenu
0,7-12 (70-120%)
1-5 min
4-10 min
60-180 sek.
22-55 sek.

12-16 sek.
80-120%
0,9-1,15
>8,0mg/ml


BIOCHEMIA - KREW 

zakres zawartości referencyjnych (surowica, osocze, kpa)

JONY

          * (met. AAS)
SÓD 
mmol/l
(s, o, kpa)
Nd 134-144
N 139-146
Dz 138-145
D 136-146
POTAS 
mmol/l 
s, o, kpa)
Nd 3,7-5,9
4,1-5,3
Dz 3,4-4,7
D 3,5-5,1
CHLORKI
mmol/l 
(s, o, kpa)
Nd 96-110
Dz i D 98-106
WAPŃ 
całkowity(s)
mmol/l
Nd 1,75-3,00
N 1,55-2,75
Dz 2,20-2,70
D 2,10-2,55
WAPŃ 
całkowity(s)
mmol/l*
1,80-300
1,50-2,50
2,50-3,00
2,24-2,74
WAPŃ
zjoniz.
mmol/l (kpa)
analiz. Chiron
Nd 1,00-1,18
N 1,10-1,35
Dz i D 1,12-1,23
           
MAGNEZ
mmol/l 
(s)
W 0,65-1,10
Nd 0,48-1,05
N 0,65-1,05
Dz 0,60-1,05
D 0,60-0,95
D* 0,70-1,15
FOSFOR
mmol/l 
(s)
Nd 1,13-3,07
N 1,45-2,10
Dz 1,45-1,78
D 0,87-1,45
ŻELAZO
mol/l
 (s)
Nd 17,9-44,8
N 7,2-17,9
Dz 8,9-21,5
M 8,9-30,4
K 11,6-30,4
ŻELAZO
(TIBC) 

całkowita
zdolność
wiązania
N 17,9-71,6
D 44,7-80,5
MIED?
mol/l 
(s)
Nd i N 3,14-11,0
do 6 rż 14,1-29,8
do 12 rż 12,6-25,1
10,9-22,0
K 12,6-24,3
CYNK
mol/l
 (s)
D 10,7-22,9
D* 7,6-18,3

LUKA ANIONOWA (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3-) 12-21 mmol/l

ENZYMY (s) temp. 37°

ALT/GPT U/l (s)

AST/GOT U/L (s)

ALP/ALKP U/l (s)

Nd 1 -25
N 4-35
Dz 5-30
D 5-30
analizator Vitros
1-3 rż 5-45
4-13 rż 10-30
Mł 5-35
D 7-56
Nd 5-51
N 10-65
Dz 5-56
D 10-39
analizator Vitros
Nd 24-72
N 20-63
1-3 rż 20-60
5-11 rż 10-40
12-19 rż 5-45
D 14-59
Nd 48-406
N 82-383
1-3 rż 104-345
4-9 rż 69-325
10-18 rż 42-390
M 53-128
K 42-98

*Tietz - Phadebas

ENZYMY (s) temp. 37°

AMYL U/l (s) LDH U/l (s) GGT U/l (s) CK U/l (s)
Nd 0-6
N 1-44
1-3 rż 8-79
4-18 rż 16-91
D 25-125
D* 70-300
Nd 125-765
N 170-450
1-9 rż 140-395
10-18 rż 105-325
105-235
do 6 mż 12-132
6-12 mż 1-39
1-12 rż 4-22
13-18 rż 2-42
M* 9-50
K* 8-40
Nd 2-183
2-146
Dz 2-217
Mł 2-251
M* 12-80
K* 10-55
 
bialka

 

immuno IgE całkowite
kJ U/l
 (s)
met. EIA wg Bechringa

Nd do 1,5
do 1 rż do 15
1-6 rż do 60
6-9 rż do 90
> 9 rż do 150
do 150IgE swoiste
kJ U/l 
(s)
klasyfikacja międzynarodowa

klasa 0 < 0,35
klasa 1 0,35-0,7
klasa 2 0,70-3,5
klasa 3 3,5-17,5
klasa 4 17,5-52,5
klasa 5 >52,5

BIAŁKO C-reaktywne (s) CRP ľg/dl (met. RID i nefelometryczna) 80-800

TRANSFERYNA mg/dl (s) Nd 130-275; D 220-400

FERRYTYNA ng/ml (s)
Nd 25-200
do 1 mż 200-600
2-5 mż 50-200
6 mż - 12 rż 7-140
M 15-200
12-150
a1ANTYTRYPSYNA mg/dl (s)
Nd 145-270
78-200

CERULOPLAZMINA mg/dl met. RID
Nd 1-30
6-12 mż 15-50
1-12 rż 30-65
D15-60

 

AMONIAK MOCZNIK KREATYNINA KWAS MOCZOWY
mmol/l (o)
Nd 21-95
N 18-7
1-14 rż 17-68
D 19-66
mmol/l (s, o)
Nd 1,1-6,1
N 1,4-5,0
Dz 1,1-5,7
Mł 1,4-5,4
D 2,5-7,1
ľmol/l (s, o)
Nd (1-4 dzień) 27-88
18-35
Dz 27-62
Mł 44-88
M 53-106
44-97
mol/l (s, o)
Nd 59-271
N 65-330
Dz 106-348
 124-448
M 210-420
K 150-350

 

BILIRUBINA CAŁKOWITA ľmol/l (s)
(analizator Vitros)
Nd - 1 dzień < 100
1-2 dni < 140
3-5 dni < 200
1 mż - D < 22

INNE BILIRUBINY mol/l (s)
(analizator Vitros)

NIESPRZĘŻONA Nd 10-180
  0-19
SPRZĘŻONA Nd 0-10
  D 0-5
DELTA 0-3

 

CHOLESTEROL
mmol/l 
(s)
Nd 1,37-3,50
1,81-4,53
Dz 3,11-5,18
Mł 3,11-5,44
D 3,63-8,03

ZAGROŻENIE MIAŻDŻYCĄ U DZIECI I MŁODZIEŻY

wartości graniczne 4,4-5,15
zagrożenie znaczne > 5,17
wartości rekomendowane dla dorosłych 3,63-5,70
wartości rekomendowane dla dorosłych 1,68-4,53
wartości rekomendowane dla dorosłych M 0,45-1,81
  K 0,40-1,53

 

HDL-CHOLESTEROL
mmol/l 
(s)
0-14 rż 0,78-1,68
15-19 rż 0,78-1,81
20-39 rż 0,78-2,07
>40 rż 0,78-2,20
TRIGLICELRYNY
mmol/l (s)
0-5 rż 0,34-1,12
6-11 rż 0,35-1,29
12-15 rż 0,41-1,56
16-19 rż 0,45-1,84
20-29 rż M 0,50-2,09
K 0,45-1,45
30-59 rż M 0,55-3,37
K 0,43-2,79
LDL-CHOLESTEROL
mmol/l (s)
0-19 rż 1,55-3,89
20-20 rż 1,55-4,53
30-60 rż 2,07-6,07

 

GLUKOZA GALAKTOZA HEMOGLOBINA HEMOGLOBINA
mmol/l (s, o) 
W 1,11-3,33
Nd 1,67-3,33
N 2,78-4,44
Dz 3,33-5,55
D 3,89-5,83

OSMOLALNOŚĆ
mOsmol/kg H2O (s)
Nd <266
Dz i D 275-295mmol/l (s, o)
ND 0-1,11
D < 0,28
90min
od podania galaktozy
doustnie 1,39płodowa - HbF
%Hb całk. (kpa)
1 dzień 77ą7,3
5 dni 77ą5,8
3 tyg. 70ą7,3
9 tyg. 53ą11,0
3-4 mż 23ą16,0
6 mż 4,7ą2,2
8-11 mż 1,6ą1,0
D <2,0glikozylowina (HbA1c)
% Hb całk. (kpa)
met. HPLC
DZ i D 4,1 - 6,5

KWAS MLEKOWY
mmol/l 
(o)
w każdym wieku krew
włośniczkowa 0,5-1,6

krew żylna 0,5-2,2

Uwaga: surowica/osocze - zawiera 11% glukozy więcej niż krew pełna.

HORMONY

T3 ng/ml (s) T4 ľg/dl (s) TSH IU/ml (s)
1-3 dni 1,00-7,40
1-4 tyg ż 1,00-2,40
1-12 mż 1,00-2,80
1-10 rż 0,90-2,70
10-20 rż 0,80-2,10
20-50 rż 0,70-2,00
> 50 rż 0,40-1,80
1-3 dni 11,0-21,5
1-4 tyg ż 8,2-16,6
1-12 mż 7,2-15,6
1-10 rż 6,4-15,0
10-20 rż 5,6-11,7
>20rż 7,3-12,5
1-4 dni 1,0-38,9
2 tyg-2 rż 0,8-9,1
2-20 rż 0,32-5,9
21-54 rż 0,4-4,2
>55 rż 0,5-8,9
FT3 pmol/l (s) FT4 pmol/l (s) KORTYZOL ng/ml (s)
Dz i D 3,0-6,0 Dz i D 11,5-23,0 godz. 8 50-230
godz. 16 30-160
godz. 20 < 50%
wartooci z godz. 8

RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA (kpa włośniczkowa) analizatory Chiron

rownowaga

OKSYMETRIA - analizatory Chiron

Hb całk. (g/dl)
O2Hb (%)
CO Hb (%)
12,0-18,0
94,0-97,0
0-1,5
Met Hb (%)
H Hb (%)
0-1,5
0-5,0

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY

plyn

POT

Chlorki 5-35 mmol/l Sód 10-40 mmol/l

MOCZ

AMYLAZA 
43-641 U/l (Vitros)
1,0-17 U/godz.

FOSFOR mmol/dobę
12,9-42CHLORKI mmol/dobę
2-10
Dz 15-40 D 110-250

GALAKTOZA 
< 3,33 mmol/l
< 0,08 mmol/dobęWAPŃ mmol/dobę
1,25-3,77 (niski Ca w diecie)
2,50-7,50 (wysoki Ca w diecie)

GLUKOZA mmol/dobę
< 2,7817-KETOSTERYDY
mg/dobę

14 dni - 2 rż < 1,0
2-6 rż < 2,0
6-12 rż 1-6
12-14 rż 3-10
14-16 rż 5-12
M 8-22
K 6-15KORTYZOL
mg/dobe

Dz 2-27
M3 5-55
D 10-100KREATYNINA
7-25 mmol/dobe
Klirens 1-2,8 ml/sek.

KWAS MOCZOWY 1,48-4,42 mmol/dobe
MAGNEZ 3-5 mmol/dobe
MIED? 0,047-0,55 ľmol/dobe
MOCZNIK 428-714 mmol/dobe
POTAS25-125 mmol/dobeMUKOPOLISACHARYDY
mg/mmol 
kreatyniny
15 dni - 2 mż 21,9-45,7
2 mż - 1 rż 16,5-32,7
1-5 rż 5,3-20,9
1,2-18,6 SÓD mmol/dobe
6-10 rż chłopcy 41-115
dziewczynki 20-69
10-14 rż chłopcy 63-177
dziewczynki 48-168
D 40-220

OSMOLALNOŚĆ 300-900 mOsmol/kg H2O

PRÓBA ADDISA (mocz 24 godz.)
leukocyty - do 3 milionów/dobę
erytrocyty - do 2 milionów/dobę
wałeczki - do 4 tysięcy/dobę
PRÓBA HAMBURGERA (mocz 3 godz.)
leukocyty - do 4 tysięcy/min
erytrocyty - do 2 tysięcy/min

PRZECIĘTNE DOBOWE WYDALANIE MOCZU
i LICZBA MIKCJI U DZIECI

wiek
liczba mikcji / 24h
dobowa obj. moczu (ml)

objętość moczu (ml/kg m.c./d)

3-10 d.ż.

20-30

100-300

34/6

od 1 m.ż.

20-30

150-400

34/6

2-6 m.ż.

do 15

250-500

34/6

7-12 m.ż.

do 15

300-600

29/12

2-3 r.ż.

do 10

500-600

33/9

4-5 r.ż.

6-7

600-700

29/10

6-8 r.ż.

6-7

650-1000

25/7

9-14 r.ż.

4-5

800-1400

19/3

15-18 r.ż.

4-5

800-1400

20/3

DIUREZA - ocena

najmniejsza ilość moczu niezbędna
do utrzymania stałego środowiska

500 ml/1,73 m2/24 godz.
1 ml/kg/godz. (do 30 kg do 10 rż)
30 ml/godz. (od 30 kg od 10 rż)


wielomocz
 (poliuria)
> 2,1/1,73 m2/dobęskąpomocz (oliguria)
< 30 ml/m2/24 godz.
< 0,4-0,6 ml/kg/godz. (do 30 kg do 10 rż)
< 10-15 ml/godz. (od 30 kg od 10 rż)


bezmocz
 (anuria)
< 100 ml/1,73 m2/24 godz.
< 60 ml/m2/24 godz.

BADANIE BAKTERIOLOGICZNE MOCZU

bakteriomocz znamienny
bakteriomocz nieznamienny

10^5/ml (świadczy o zakażeniu)
10^3-10^4/ml (należy powtórzyć)

 


WŁASNOŚCI MOCZU

noworodki mocz ciemny, może być lekko mętny (moczany+śluz);
można stwierdzić ślad białka i cukru
niemowlęta mocz jaśniejszy niż u osób dorosłych
(świeżo oddany na ogół bez zapachu)

 

Wiek pH ciężar właściwy ciśnienie osmotyczne
Nd
N
Dz
D
5,4-5,9
5,4-6,9
5,4-6,5
5,5-6,5
1008-1018
1010-1030
1010-1030
1010-1030
mOsmol/l
400-600
800-1000
1000-1300
500-800

 

OSAD: leukocyty K i dzieci 0-5 w p. w.
M 0-3 w p. w.
erytrocyty 0-2/kilka p.w. (LPF)
bakterie brak
  wałeczki (szkliste) 1-2/10 p. w. nabłonki kilka (u noworodków)

Współczynniki przeliczeniowe dla niektórych parametrów biochemicznych
z jednostek SI na jednostki konwencjonalne

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA