Grupa OPP

Działalność Grupy OPP Poradnik Autystyczny

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 w/w ustawy Poradnik Autystyczny będzie prowadził działalność w zakresie:

 • pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 

 

 

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA