Grupa OPP

Cele działalności OPP

Nasza organizacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności w sferze następujących zadań publicznych:

  1. działalności charytatywnej;
  2. ochrony i promocji zdrowia;
  3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  5. wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
  6. promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych
  7. pomocy społecznej umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
  8. wypoczynek dzieci i młodzieży;
  9. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

 

 

Cele te realizowac będziemy poprzez:

a) Wydawanie czasopism, publikacji książkowych i innych, prezentujących twórczość literacką, plastyczną i fotograficzną osób niepełnosprawnych. 

b) Organizowanie konkursów, spotkań autorskich, koncertów, wystaw i innych form mających na celu promocję problematyki i twórczych dokonań osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

c) Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw i innych akcji społecznych 

d) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, w staraniach o pracę, psychologicznej, informacyjnej i doradczej oraz innej osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. 

e) Promocję problematyki i osiągnięć osób niepełnosprawnych.

f) działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

g) Działalność charytatywną - organizację zbiórek publicznych, imprez itp.

h) Działalność wydawniczą;

i) Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji dla rodziców i innych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy o autyzmie w społeczeństwie

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA