EDUKACJA

Zwolnienie z nauki drugiego języka

Nie ma wymogu prawnego, by w orzeczeniu sformułowano zapis dotyczący zwolnienia z nauki drugiego języka. Nie ma również przeciwwskazań prawnych, by dyrektor pozytywnie rozpatrzył wniosek rodziców, do którego załączono orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stanowiące podstawę zwolnienia z nauki drugiego języka.
 
Zwolnienie z nauki drugiego języka jest możliwe na podstawie § 7 ust. 1rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i promowania. Zgodnie z jego brzmieniem:
  • dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego;
  • w przypadku ucznia, między innymi, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zespół Aspergera, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
Przepisy nie precyzują, że w orzeczeniu musi być zapis o zwolnieniu z nauki drugiego języka - orzeczenie potwierdza niepełnosprawność ucznia i jego prawo do zwolnienia z nauki drugiego języka, jest więc podstawą do takiego zwolnienia w przypadku ucznia z zespołem Aspergera. Istotna w mojej ocenie jest przyczyna wydania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia, nie zaś sam zapis dotyczący zwolnienia. Warunkiem koniecznym jest wniosek rodziców w tej sprawie.
 
Decyzja w tej kwestii pozostaje w kompetencji dyrektora.
Dyrektor może zasugerować rodzicom potrzebę uzyskania dodatkowo opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie zwolnienia z nauki drugiego języka (wówczas w opinii znajdzie się odpowiednie sformułowanie). Poradnia powinna wydać taką opinię w terminie 30 dni od złożenia przez rodziców wniosku o wydanie opinii. Można również skierować pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie do kuratorium oświaty.
 
Podstawa prawna:

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA