ARTYKUŁY

Egzamin ósmoklasisty - dostosowania

Najwazniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym:

 

Podstawy prawne:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) zasadnicze regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, m.in. przedmioty egzaminacyjne, dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, unieważnienia, wglądy
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) szczegółowe regulacje organizacyjne i administracyjne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) wymagania ogólne i szczegółowe, określające zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie jest sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego

 

Kalendarz: 

do 10 września Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE: a. komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty b. komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty c. informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą m.in. wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu
do 30 września Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której: a. wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu b. (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu c. informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) Rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września
do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września
druga połowa kwietnia Termin główny egzaminu ósmoklasisty
pierwsza połowa czerwca Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.
dzień zakończenia roku szkolnego Dyrektor szkoły przekazuje uczniom – wraz ze świadectwem – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, 13 przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
 2. Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów określonych w tabeli poniżej. 
  dokument grupa, której przysługuje dostosowanie
  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczniowie:  słabosłyszący i niesłyszący  słabowidzący i niewidomi  z niepełnosprawnością ruchową  z afazją  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym
  zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza uczniowie:  z czasową niesprawnością rąk  z przewlekłymi chorobami  chorzy lub niesprawni czasowo
  opinia rady pedagogicznej uczniowie:  którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej  którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą  z zaburzeniami komunikacji językowej  o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcy)
  opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej uczniowie:  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  z zaburzeniami komunikacji językowej
  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania uczniowie:  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  z zaburzeniami komunikacji językowej
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
 4. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
 5. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 30 września – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
 6. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia.
 7. Przystąpienie do egzaminu w warunkach określonych przez radę pedagogiczną zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Możliwe dostosowania:

 • korzystanie z urządzeń technicznych
 • korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego
 • udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) w czytaniu lub pisaniu
 • czas przedłużony o dodatkowe przerwy.

Pracę z arkuszem można przedłużyć:

 • z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
 • z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
 • z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut
uprawnieni do dostosowania sposoby dostosowania
Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Zapewnienie w czasie egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych

Uczniowie niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz: a) w piśmie Braille’a wraz z czarnodrukiem ALBO b) w czarnodruku dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

2. Arkusze w czarnodruku w formie plików .pdf lub MS Word, nagrane na płycie CD (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta z komputera) zamówionej w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

3. Korzystanie ze sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, których zdający używa w procesie dydaktycznym.

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje uczniowi polecenia i teksty z czarnodruku oraz zapisuje odpowiedzi ucznia na kartkach dołączonych do czarnodruku.

5. Zapewnienie obecności tyflopedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Uczniowie słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji (zapisany czcionką Arial 16 pkt lub Arial 24 pkt), który uwzględnia przedłużenie czasu. Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Arkusze w formie plików .pdf lub MS Word, nagrane na płycie CD (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta z komputera) zamówionej w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

4. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi uczeń posługuje się na co dzień.

5. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji.

6. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczniowi/słuchaczowi czytanie lub pisanie. Arkusze dla nauczyciela wspomagającego muszą być zamówione w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

7. Zapewnienie obecności tyflopedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Uczniowie niepełnosprawni ruchowo (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. W przypadku uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym arkusz dostosowany do dysfunkcji; arkusz zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.

3. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

4. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze.

5. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu lub czytaniu. Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. lub – jeżeli niesprawność wystąpi po tym terminie – niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o stanie zdrowia. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem.

6. Płyta CD do arkuszy standardowych z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie, zamówiona w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną do 30 listopada 2018 r. Przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie dostosowania określonego w pkt IV.2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

7. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

Uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. W przypadku zdających z afazją nauczyciel wspomagający może udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących poleceń do zadań oraz instrukcji dla zdającego (nie samych zadań, w tym tekstów). Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem wraz z przedłużeniem czasu trwania egzaminu (patrz pkt V.5.).

4. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

5. Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie, zamówiona w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną do 30 listopada 2018 r. Przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie dostosowania określonego w pkt V.2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

6. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2. i 3. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem). Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

4. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).

5. Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).

6. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

Uczniowie z przewlekłymi chorobami (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

2. Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby.

3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie lub czytanie. Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego w pkt VIII.3. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

2. Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby.

3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe wtedy, gdy uczeń lub słuchacz nie może pisać sam i przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali). Przyznanie tego dostosowania wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego w pkt 17. Komunikatu w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.

3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem). Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego w pkt X.2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

6. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.

3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

Uczniowie (słuchacze), którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.

3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

Uczniowie (słuchacze), którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.

2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem wraz z przedłużeniem czasu trwania egzaminu (patrz punkt XIV.4.).

3. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4. Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie, zamówiona w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. Przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie dostosowania określonego w pkt XIV.1. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

XV. Uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Arkusze dostosowane do potrzeb zdających: egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i/lub matematyki oraz część pierwsza i/lub część druga egzaminu gimnazjalnego. Arkusze muszą być zamówione w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r.

2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki oraz części 1. i 2. egzaminu gimnazjalnego)

3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki oraz części 1. i 2. egzaminu gimnazjalnego).

4. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego (polskoobcojęzycznego i obcojęzyczno-polskiego) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki oraz części 1. i 2. egzaminu gimnazjalnego). Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.

5. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty

  arkusz standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz dla osób słabowidzących arkusz dla osób niewidomych arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
język polski 120 do 180 do 180 do 180 do 180 do 180 do 180
matematyka 100 do 150 do 150 do 150 do 150 do 150 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135 do 135 do 135 do 135 do 135 do 135

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA