Określenia i symbole w diagnozie

Całościowe zaburzenia rozwoju

Pojęcie to zwykle używane jest do określenia całej gamy zaburzeń związanych z triada rozwojową pod postacią społecznej interakcji, komunikacji oraz wyobraźni. Triada ta powiązana jest z pełną sztywnością w zachowaniu.

Najważniejsza częścią triady jest społeczna interakcja. Szczególnie ważne jest to dla osób, które przechodzą proces diagnostyki w okresie późniejszym. Jest bardzo prawdopodobne, że osoby te nauczyły się kompensować swoje ułomności w komunikowaniu się oraz wyobraźni, ale niedopasowanie społeczne jest nadal ewidentne, mimo iz może być subtelnie pokazane.

 

Oto symbole używane w opiniowaniu oraz diagnostyce

Autyzm dziecięcy (ICD-10)
Określenie używane wtedy, gdy zachowanie dziecka daje obraz typowego autyzmu.

Zaburzenia autystyczne (DSM-IV)
Pojęcie tożsame z “autyzmem dziecięcym”.

Autyzm nietypowy (ICD-10)
Określenie używane, gdy zachowanie dziecka psuje do zachowania typowej osoby autystycznej, ale nie we wszystkich kryteriach autyzmu typowego.

Zespół Aspergera (ICD-10)/Zaburzenie Aspergera (DSM-IV)

Określenie to używane jest w stosunku do osób lepiej funkcjonujących, mających dobre podstawy gramatyki językowej, ale takich które mówią zwykle tylko na tematy związane z ich specyficznymi zainteresowaniami.

Niektórzy specjaliści uznają specyficzne zachowania za odrębne zaburzenia. Nie ma jednak zgodności co do tego, czy te tak zwane syndromy mogą występować samodzielnie czy też wraz z komunikacja społeczną oraz kłopotami z wyobraźnią, co jest oznaką całościowych zaburzeń rozwojowych.

Zaburzenia komunikacji niewerbalnej (NVLD)

Dokładniejsze przestudiowanie kryterium zaburzeń pokazuje, że zaburzenia komunikacji niewerbalnej obejmują także ludzi z Zespołem Aspergera, którzy obok zaburzeń w komunikacji niewerbalnej w arytmetyce mają zaburzenia w wizualizacji przestrzennej.  Dr Asperger włączył te osoby do swojego opisu, ale także włączył tu osoby z problemami w umiejętnościach społecznych, które nie maja kłopotów z cyframi oraz wizualizacji przestrzennej.

Zaburzenia prawej półkuli 
Określenie tożsame z zaburzeniami komunikacji niewerbalnej. Problemy z komunikacja niewerbalna znajdują bowiem swoje źródło w prawej półkuli mózgowej.

Zaburzenia semantyczno-pragmatyczne 
Język poprawny gramatycznie, ale brak umiejętności używania go we właściwy społecznie sposób. Jest to charakterystyczne dla osób z Zespołem Aspergera.

Patologiczny brak wymagań (PDA)
Pokrótce: brak codziennych zadań oraz niewłaściwe społecznie, w niektórych przypadkach nawet agresywne zachowanie.

Zaburzenia rozwoju, które nie są ujęte w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, ale występują często równolegle

Zaburzenia te mogą występować osobno. Często zdarza się jednak, że stanowią część zaburzeń autystycznych.

Jednym z błędów popełnianych przez diagnostów z brakiem doświadczenia jest obserwacja niezdarności dziecka, problemów z czytaniem, małej uwagi i diagnozowanie tego jako główny problem. Uchodzi ich uwadze fakt, iż te problemy są często wynikiem autyzmu lub zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jedną z ważniejszych rzeczy jest zdiagnozowanie zaburzeń autystycznych, a następnie udzielenie właściwej pomocy lub terapii.

Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
Problem ze skupieniem uwagi połączona z nadruchliwością.

Zaburzenie hiperkinetyczne
Nadruchliwość połączona ze słaba koncentracją.  attention span.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD)
Słaba koncentracja połączona z nadpobudliwością.

Syndrom Tourett’a
Osoba z tym zespołem ma wiele raptownych i mimowolnych ruchów oraz wydaje z siebie dźwięki, których nie może kontrolować.

Dysleksja
Trudności z czytaniem.

Dyspraksja
Specyficzna trudność w koordynowaniu ruchów.  movements.

Zaburzenia koordynacji rozwojowej
Określenie tożsame z dyspraksją.

Zaburzenia koordynacji ruchowej
Określenie tożsame z dyspraksją.

Zaburzenia uwagi, koordynacji ruchowej oraz percepcji  (DAMP)
Określenie używane w przypadku, jeśli osoba ma kombinację tych zaburzeń w trzech obszarach. Zaburzeniem percepcji może być na przykład dysleksja.

Wyróżniamy kilka zaburzeń, które mogą wystąpić równolegle z zaburzeniami autystycznymi. Są to między innymi :

  • Stwardnienie guzowate
  • łamliwość chromosomu X
  • syndrom Rett’a
  • uszkodzenie mózgu spowodowane zapaleniem (encephalitis).

W przypadku, gdy osoba ma te 3 zaburzenia równocześnie wraz z zaburzeniami autystycznymi, właściwa terapia może mieć znaczenie dla psychicznej kondycji.

Zaburzenia autystyczne wymagają oczywiście terapii i wsparcia typowego dla autyzmu, tak jakby występował on samodzielnie.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA