Ogólnopolska baza specjalistów i placówek

WYSZUKIWARKA

Specjalizacje

Ostatnio dodane:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Placówka wskazana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do diagnozowania i orzekania ws zaburzeń ze spektrum autyzmu. Diagnozowanie dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat oraz starszej uczącej się na etapie ponadgimnazjalnym. W zespole specjalistów diagnostów - psycholodzy, pedagodzy specjalni, neurologopedzi i lekarz psychiatra dziecięcy.
Typy płatności za usługi bezpłatne

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Władysława Łokiek 2, 59-800 Lubań
dolnośląskie

Centrum terapeutyczne "Od Głowy do Mowy"

Logopeda - metoda krakowska

Centrum terapeutyczne "Od Gło­wy do Mo­wy” w Poznaniu zapewnia pro­fe­sjo­nal­ną dia­gno­zę logopedyczną, pe­da­go­gicz­ną i psy­cho­lo­gicz­ną. Terapię wy­cho­dzą­cą na­prze­ciw wy­zwa­niom rozwo­jo­wym dzie­ci, za­wsze opar­tą na ich mocnych stro­nach i umie­jęt­no­ściach.

Zapewniamy po­rad­nic­two, warsz­ta­ty i szko­le­nia dla ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li i te­ra­peu­tów.

Pra­cu­je­my w opar­ciu o no­wo­cze­sne na­rzę­dzia dia­gno­stycz­ne i pro­fe­sjo­nal­ne po­mo­ce terapeutycz­ne.

Każ­de dziec­ko obej­mu­je­my in­dy­wi­du­al­ną pomocą, spra­wia­my, że na­uka sta­je się zabawą!

Zapraszamy na zajęcia dzieci z trudnościami rozwojowymi, z niepełnosprawnością, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Typy płatności za usługi płatne
Adres
Piątkowska 84e / 1, 60-649 Poznań
wielkopolskie

Happy Kids Place-Przedszkole Terapeutyczne

Przedszkole

Happy Kids Place to specjalistyczne przedszkole terapeutyczne realizujące program dydaktyczno- wychowaczy oraz intensywne działania terapeutyczne. Celem naszej działalności jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia dziecka autystycznego, tak aby w przyszłości mogło ono samodzielnie, bądź z niewielkim wsparciem, funkcjonować w szeroko pojętej przestrzeni społecznej.
Do przedszkola przyjmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera) oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi.

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Lipowa 21, 05-091 Ząbki
mazowieckie

PROGRESSO BEZPŁATNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Przedszkole

terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Jana Pawła II 48a, 05-250 Radzymin
mazowieckie

Fundacja INKLUZJA-Edukacja Włączająca

Fundacja

Fundacja zajmuje się propagowaniem idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie, integracją poprzez inkluzję, wielopłaszczyznową terapią dzieci niepełnosprawnych oraz wsparciem dla całych ich rodzin

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Ks. Troski 3A, 32-050 Skawina
małopolskie

Array
(
    [url] => ogolnopolska_baza_specjalistow/page_9
)
  
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA