Diagnoza wg standardu MAA

Diagnoza przeprowadzana w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment) - jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. Kierując się kryteriami diagnostycznymi zawartymi w ICD-10 zespół określa charakter zaburzeń ze spektrum autystycznego lub wyklucza je. Zespół diagnostyczny stanowią:

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • pedagog specjalny
 • neurologopeda

z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Procedura diagnostyczna jest wieloetapowa i pracochłonna, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Składa się na nią:

 1. Wywiad z rodzicami (zwykle 2-2,5 h)

Wywiad kliniczny ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka i  odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanego kwestionariusza. Zakres pytań jest dość szeroki, obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania dziecka (m.in.: rozwój fizyczny, rozwój komunikacji, relacji społecznych, zabawy).

Na spotkanie należy dostarczyć możliwie najobszerniejszą dokumentację dziecka (medyczną, pedagogiczną - jeśli dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola  lub inną jeśli jest) oraz materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka.

W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka. Dokumenty dziecka i nagrania stanowią dla diagnostów uzupełnienie wiedzy, a nie jej podstawę.

 1. Analiza dokumentacji dziecka (zwykle 1h).

Odbywa się po zakończeniu wywiadu, bez udziału opiekuna dziecka. Celem analizy dokumentacji prowadzonej przez zespół diagnostyczny jest uzupełnienie informacji uzyskanych podczas wywiadu.

 1. Obserwacja dziecka (zwykle 1h)

Obserwacja przebiega dwuetapowo:

 • zabawa rodziców z dzieckiem (ok. 15- 30 minut),
 • próby diagnostyczne prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego pod kątem kryteriów diagnostycznych, z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi badawczych.
 1. Badanie psychiatryczne (zwykle 1h)

Spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne itd.).

 1. Przekazanie rozpoznania (zwykle 1h)

To ostatni proces diagnozy. Podczas tego spotkania
z rodzicami psycholog lub pedagog omawia wyniki poczynionych obserwacji, informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

 

 W  przypadku jeśli zebrane informacje nie są wystarczające do postawienia diagnozy, opiekunowie mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji poprzez dołączenie opinii innego specjalisty, wyników dodatkowych badań medycznych, bądź nagrania video przedstawiającego zachowanie dziecka. 

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA